Pákozdy Ferenc könyvbemutató

PÁKOZDY FERENC (1904–1972) könyvbemutató

A Déri Múzeum, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város és a Németh László Könyvtár szervezésében 2014. november 26-án 16 órától a Debreceni Irodalom Házában (Péterfia u. 28.) rokonok, barátok, tisztelők társaságában kellemes hangulatban zajlott le vásárhelyi Pákozdy Ferenc születésének 110. évfordulója alkalmából, hátrahagyott verseit tartalmazó kötetének bemutatója.

PÁKOZDY FERENC (1904–1972)


Pákozdy Ferenc egyike az irodalmunkban sajnos gyakori "elfeledett költők"-nek. Életéből hiányoztak a szerencsés adottságok, s ő maga is túlságosan érzékeny lelki alkatú lírikus volt ahhoz, semhogy nagyobb megrázkódtatások nélkül ki tudta volna heverni sorsának buktatóit és a történelem földrengéseit. "Rossz adminisztrátora lett ügyének – írja Juhász Béla –, így azután alig jutott nyilvánosság elé." Költői pályája több mint fél évszázadot fog át, de összesen három kötete jelent meg. A felszabadulás előtt újságíróként tevékenykedett, bár orvosi és jogi tanulmányokat is végzett. 1928-tól a hódmezővásárhelyi lapoknál dolgozott, majd az Új Magyarság vásárhelyi munkatársa lett. Az ötvenes évek elejétől csak műfordításai jelentek meg. 1952-ben Debrecenbe költözött, s könyvtárosként dolgozott nagyon megviselt idegzettel, nyugállományba vonulásáig. A vele kapcsolatos félreértések és elsietett, türelmetlen ítéletek egyik oka az volt, hogy összetévesztették a vele azonos nevű, József Attiláról súlyosan elmarasztaló kritikát írt költővel, a budapesti Pákozdy Ferenccel. Holott a hódmezővásárhelyi költő nem a munkásmozgalom törekvéseinek kifejezőjeként indult, hanem sokkal inkább a Nyugat nagy költőinek hatása alatt, amit később egyrészt a népi írók iránt érzett rokonszenve, másrészt Szabó Lőrincre tekintő lírai formálása színezett és alakított. "Mint író – mondja önéletrajzi írásában –, lélekben is, magatartásban is mindig azzal a csoporttal tartottam a rokonságot, amelynek Illyés, Szabó Pál és Veres Péter voltak a legnevesebb alakjai." E szemléleti rokonság azonban kevésbé jellemző költészetére, melyben indulása pillanatától a különféle formák avatott kezelőjének, olykor mesterének, máskor túlhajtójának mutatkozott. A Tisza sirálya (1927) című kötetéről ezért írhatta Fenyő László a Nyugatban, hogy "úgy cseng-bong, rímel, keresztül-kasul, hogy beleszédülünk". A Förgetegben (1943) bátor társadalombírálata és kemény hangja azonban már a hivatalos hatalom figyelmét is felkeltette: gyűjteményét elkobozták és a szerzőt perbe fogták. Elsősorban pacifizmusa fejeződött ki ebben a kötetben. A népköltészeti indíttatású, s elsősorban Illyés Gyulától és Erdélyi Józseftől tanuló költő kortársai kedvelt formáját, az antik metrumokat is megzengette.
Válogatott verseinek gyűjteményét Esthajnal címen adta ki 1968-ban. A meglehetősen szigorú ítélettel megrostált kötet új versei arról tanúskodtak, hogy lírája keményebb, tömörebb lett, korábban szélesen hömpölygő hasonlatait – mint erre Juhász Béla mutatott rá Egy különös sorsú költő esthajnala című tanulmányában – felváltották a metafora és szimbólum pontosabb fogalmazást, puritánabb költői látást feltételező alakzatai. A Kényszerzubbony című nagyobb verskompozícióban mintha a legmodernebb költői törekvések iránt sem maradna érzéketlen: sokszor csak jelzésekre szorítkozik, elhagyja az állítmányt s ez a szerkesztésmód és költői látás okozza, hogy "a fogalmazás kiemelkedik a konkrét egyszeriség földközeléből, nehezékeitől szabadult lebegéssel emelkedik a kristálytiszta éteri közegbe".
Utolsó éveinek verstermésére a nyelvi-zenei árnyalatokra való különös műgond is jellemző. Az a folyamat, amely Erdélyi Józseffel kezdődött, s Weöres Sándor költészetében érte el csúcspontját, Pákozdy Ferenc lírájában egy sajátos változatban jelentkezett: nála ritkán elsődleges a kifejezés, inkább a vibráló hanghatásokból építi fel az egész kompozíciót, s az néha csak játszi kísérlet, egy az élőbeszéd ízeit-zamatait próbálgató, s a kifejezés új lehetőségeit kikísérletező költői látásmód terméke.
Jelentős műfordító tevékenysége. 1943-ban adta ki Shakespeare szonettjeinek fordítását, s a kritikák szinte egyhangú méltánylással fogadták teljesítményét, melyet Szabó Lőrinc is maradandónak nevezett. A siker nyomán kezdett A velencei kalmár fordításába, majd Németh Antalnak, a Nemzeti Színház akkori igazgatójának biztatására nekikezdett A vihar tolmácsolásának. (Ez részben Babits kongeniális fordítása miatt nem jutott ugyan színpadra, de könyvben megjelent.) Nemcsak Shakespeare-tolmácsolásai mutatják kivételes nyelvi leleményét és erejét; az ötvenes években a többi között Heine, Puskin és Brecht alkotásait magas művészi színvonalon ültette át magyarra.

A Déri Múzeum, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város és a Németh László Könyvtár szervezésében 2014. november 26-án 16 órától a Debreceni Irodalom Házában (Péterfia u. 28.) rokonok, barátok, tisztelők társaságában kellemes hangulatban zajlott le vásárhelyi Pákozdy Ferenc születésének 110. évfordulója alkalmából, hátrahagyott verseit tartalmazó kötetének bemutatója.


A kötetet bemutatta: Dr. Bakó Endre irodalomtörténész és Dr. diószegi Szabó Pál költő, történész.
Közreműködött: Bajnócziné Rácz Éva előadóművész
Az este hangulatát emelték hozzászólásukkal Filep Tibor, Korompainé Szalacsy Rácz Mária és Pákozdy Katalin